Ανακοινώσεις

Tροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για τις προσλήψεις αναπληρωτών

Το Δ.Σ. του Συλλόγου στηρίζει τις θέσεις του Συλλόγου αποφοίτων τμημάτων Ειδικής Αγωγής και σας κοινοποιεί την παρακάτω ανακοίνωση:

“Νέα τροπολογία για την ΕΑΕ: Εναρμόνιση με τη… λιτότητα”

Για ακόμη μια φορά νομοθετική ρύθμιση για τις προσλήψεις αναπληρωτών και μάλιστα της ειδικής αγωγής έρχεται να κατατεθεί σε Νομοσχέδιο που δεν αφορά  το υπουργείο παιδείας (“Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις»). Η παρούσα τροπολογία, όπως και η αντίστοιχη του Αυγούστου (με την οποία δόθηκε η δυνατότητα κάλυψης θέσεων στην ειδική αγωγή από μόνιμο προσωπικό χωρίς προσόντα στην ειδική αγωγή), έρχεται να κατατεθεί σε άσχετο νομοσχέδιο. Για ποιον λόγο γίνεται δεκτό από τον υπουργό παιδείας; Αποδεικνύεται εκ νέου η αποσπασματική προσέγγιση του υπουργείου παιδείας στον τομέα της ειδικής αγωγής που αποτελεί -κατά το ίδιο- τον πιο ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της τροπολογίας:

  1. Αν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν καλύπτονται με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή συμπλήρωση ωραρίου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 16 .

            2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου, μπορεί να καθορίζονται διαφοροποιήσεις από τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην ΕΑΕ. Στις διαφοροποιήσεις περιλαμβάνονται, ιδίως, η κατάρτιση κύριου πίνακα κατάταξης στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 16, και, σε περίπτωση εξάντλησής του, η κατάρτιση επικουρικού πίνακα  στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα των υποπεριπτ. αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περιπτ. β΄ της παρ.4 του άρθρου 21, καθώς και τα κριτήρια κατάταξης στους ανωτέρω πίνακες και η μοριοδότησή τους, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

    Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών πραγματοποιούνται από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της γενικής εκπαίδευσης, με ανάλογη εφαρμογή της περιπτ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 21».

   β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2017-2018».

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται πως οι αλλαγές πραγματοποιούνται για “λόγους ασφάλειας δικαίου και ειδικότερα προς εναρμόνιση με τις νεώτερες διατάξεις της περιπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) καθώς και των άρθρων 16 και 21 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)  όπως αντικαταστάθηκαν με το  άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159).”

Σε ποιο αίσθημα δικαίου γίνεται αναφορά; Κατάφωρη αδικία εξακολουθούν να υφίστανται οι επί 15 χρόνια αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ61 και ΠΕ71 και οι μαθητές με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των οποίων τα μορφωτικά δικαιώματα πλήττονται με οικονομικίστικες-λογιστικές νομοθετικές αλλαγές.

Αναφέρεται ακόμη το ακόλουθο απόσπασμα για τις προσλήψεις αναπληρωτών: “Η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία ενόψει: α) Των ισχυόντων και για τα σχολικά έτη 2017–2018 και 2018-2019 περιορισμών διορισμών/προσλήψεων προσωπικού στο δημόσιο τομέα, οι οποίοι υπαγορεύονται και κατά την περίοδο αυτή από εξαιρετικά σοβαρούς και επιτακτικούς δημοσιονομικούς λόγους”. Για ποιον λόγο η ρύθμιση αφορά διετία και όχι απλά την ερχόμενη σχολική χρονιά, αφού πρόκειται για προσωρινή λύση; Προφανώς όλο αυτό συνδέεται με τη διαχείριση των εναπομείναντων κονδυλίων ΕΣΠΑ και των λοιπών διαθέσιμων πόρων για την ειδική αγωγή.

Ένα ακόμη αξιοπρόσεκτο σημείο της αιτιολογικής έκθεσης αφορά την εκ νέου επισήμανση, μετά τον νόμο 4186/2013, περί εναρμόνισης Ειδικής Αγωγής με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση. Φαίνεται, όμως, ότι η εναρμόνιση αυτή δε θα επέλθει ποτέ. Πόσο μάλλον η ισονομία, καθώς οι ειδικές συνθήκες της ΕΑΕ φαίνεται να αφορούν αποκλειστικά σε θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού και στελέχωσης της ΕΑΕ. Σε κανέναν άλλον κλάδο εκπαιδευτικών δεν αποτελεί προσόν ένταξης σε πίνακα αναπληρωτών ένα μεταπτυχιακό, ένα σεμινάριο ή μόνο η προϋπηρεσία χωρίς βασικό πτυχίο, όπως συμβαίνει στην ειδική αγωγή, πόσο μάλλον να υπάρχει και εξίσωση τέτοιων ακαδημαϊκών προσόντων με το βασικό πτυχίο.

Ας κάνουμε και τη λανθασμένη σκέψη αντίστροφα στο πλαίσιο της “εναρμόνισης”: Το ΥΠΠΕΘ γιατί δεν υποβάλει τροπολογία για την πρόσληψη αναπληρωτών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης; Για ποιον λόγο και οι συνάδελφοι της γενικής εκπαίδευσης να μην αξιοποιούν ως τυπικό προσόν τα ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν αποκτήσει, όπως ένα μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής, και να κατατάσσονται σε δύο πίνακες σύμφωνα με αυτά; 

Για όλη την εκπαίδευση εξασφαλίζεται το υπάρχον σύστημα, αλλά μόνο για την ειδική αγωγή υπάρχει διαφορετικός σχεδιασμός. Η κατάταξη των αναπληρωτών δεν επηρεάζει τα δημοσιονομικά του κράτους, καθώς οι πιστώσεις στην ΕΑΕ είναι προκαθορισμένες και ως επί το πλείστον από ευρωπαϊκά προγράμματα και προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασμό με την πολλάκις αναφορά σε δημοσιονομικούς περιορισμούς, φαίνεται πως μεθοδεύεται η ανακύκλωση στην εργασία όλων των εκπαιδευτικών, που έχουν εργαστεί μέχρι τώρα στην ΕΑΕ, προκειμένου να προσλαμβάνονται μεν αναπληρωτές όλων των επιμέρους κατηγοριών σε επίπεδο προσόντων αλλά σε μικρότερο ποσοστό. Δηλαδή, να μείνουν όλες οι ομάδες υποψήφιων αναπληρωτών εν μέρει ικανοποιημένες για την πρόσληψή τους σε ακόμη λιγότερες θέσεις ΕΑΕ, όμως, εξαιτίας και των μεταθέσεων – αποσπάσεων σε ΕΑΕ ακόμη και με μηδενικά προσόντα σε αυτές. 

Ένα ακόμη ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε είναι σχετικό με τα μεταπτυχιακά ειδικής αγωγής που με αυτήν την τροπολογία φαίνεται πως υπάρχει η πρόθεση να εξισωθούν με το βασικό πτυχίο και να μοριοδοτηθούν, ενώ δεν συμβαίνει σε κανέναν άλλο κλάδο (”μοριοδότησή τους, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης”). Σε δήλωσή του ο κος Γαβρόγλου είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα αξιοπιστίας για συγκεκριμένους μεταπτυχιακούς τίτλους στην ΕΑΕ και δήλωσε πως προτίθεται να ξεκινήσει έλεγχος σε 5.300 μεταπτυχιακά ειδικής αγωγής, κάτι που σημαίνει πως αμφισβητείται η αξιοπιστία πολλών τίτλων. Υπάρχει όντως η πρόθεση αυτά να εξισωθούν με το τετραετές βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή; Επίσης, αν η αλλαγή στο σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών γίνεται με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, γιατί το υπουργείο θεωρεί πως με μια τέτοιους είδους αλλαγή – ανακατάταξη των αναπληρωτών θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις εν λόγω ανάγκες; Και γιατί έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά, όταν τις ανάγκες αυτές τις καλύπτει ήδη με προχειρότητα, τοποθετώντας εκπαιδευτικούς χωρίς καθόλου τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ;

Με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το πλήγμα που δέχεται ο χώρος της ΕΑΕ είναι -για μια ακόμη φορά- πολλαπλό για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τα επιχειρήματα της αιτιολογικής έκθεσης δεν αποτελούν ικανοποιητική δικαιολογία για την έκπτωση που μεθοδεύεται μέσω αποσπασματικών τροπολογιών στην παρεχόμενη εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Οι τωρινοί δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν μπορούν να διαγράψουν την επί χρόνια γνωστή κατάσταση απουσίας διορισμών, την πολυετή ομηρία σε καθεστώς αναπλήρωσης, την υποβάθμιση των πανεπιστημιακών σπουδών και το επί πληρωμή κυνήγι προσόντων για μια προσωρινή θέση …8μηνης, επισφαλούς εργασίας!

  • Απαιτούμε να αποσυρθεί η συγκεκριμένη τροπολογία που ανοίγει ξανά τον δρόμο για την απαξίωση του βασικού πτυχίου των τμημάτων ειδικής αγωγής.
  • Υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία η/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Αγωνιζόμαστε για τα επαγγελματικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών ΕΑΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΣΑΤΕΑ