Ανακοινώσεις παρατάξεων

ΠΑΜΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΕΠΕ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΕΠΕ ΛΗΜΝΟΥ

Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών – Τι ισχύει.
Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Τι ισχύει

Αναλυτικά σχετικά με τις άδειες των εκπαιδευτικών-Ποιος χορηγεί τις άδειες

Αναλυτικά τι ισχύει για τις άδειες στους μονίμους εκπαιδευτικούς

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κανονική   Άδεια Άρθρο 48 του Υ.Κ. 3528/2007 Έως 10 εργάσιμες ημέρες  εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης (κατά ημερολογιακό έτος)
Ειδική  Άδεια  Γάμου Άρθρο 50 του Υ.Κ. 5 εργάσιμες ημέρες  πριν ή μετά την τέλεση του γάμου
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γάμου
Ειδική  Άδεια  Θανάτου Άρθρο 50 του Υ.Κ. 3 εργάσιμες ημέρες  συνεχόμενα με το γεγονός έως β? βαθμού
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Άδεια για γέννηση τέκνου Άρθρο 50 – παρ. 1 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 ? παρ. 2 του Ν. 3801/2009 Στον πατέρα εκπαιδευτικό άδεια 2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γέννησης τέκνου
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Άδεια για συμμετοχή σε δίκη Άρθρο 50 ? παρ. 1 του Υ.Κ.  τελευταίο εδάφιο 1 – 3 εργάσιμες ημέρες  ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης
Δικαιολογητικά : Κλήση ? βεβαίωση δικαστηρίου
Άδεια  νοσήματος Παράγραφος 2 του Υ.Κ. και επιπλέον παρ. 1 του  άρθρου 51 του Ν. 4075/2012 Έως 22 εργάσιμες ημέρες
Οι  εκπ/κοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο :
-Απαιτεί μεταγγίσεις αίματος
-Χρήζει  περιοδικής νοσηλείας
Επίσης, όσοι εκπ/κοί έχουν τέκνο:
-με βαριά νοητική στέρηση
-με σύνδρομο Down (ανεξάρτητα εάν χρήζει ή όχι περιοδικής νοσηλείας)
Δικαιολογητικά : Γνωμάτευση Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
Άδεια  αναπηρίας Άρθρο 50 παρ. 4  του Ν. 3528/2007 6 εργάσιμες ημέρες επιπλέον της άδειάς τους  σε υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
-Διοικητικοί:    25 ημέρες + 6 ημέρες
-Εκπαιδευτικοί: 10 ημέρες + 6 ημέρες
Δικαιολογητικά : Πιστοποιητικό από τα ΚΕ.Π.Α.
Άδεια  αιμοδοσίας Άρθρο 50 παρ. 5  του Ν. 3528/2007 2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση αιμοληψίας
Άδεια μητρότητας Άρθρο 52 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με  το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009
Κύησης  (60 ημ.) 2 μήνες (60 ημ.)
Δικαιολογητικά : ιατρική γνωμάτευση με ΠΗΤ
Άδεια παράτασης κύησης Σε περίπτωση μεταγενέστερου τοκετού από την ΠΗΤ
Δικαιολογητικά : ιατρική γνωμάτευση με ΠΗΤ + ιατρική γνωμάτευση με πραγματική ημερομηνία τοκετού.
Λοχείας  (90 ημ.) 3 μήνες (90 ημ.)
Δικαιολογητικά :
-Ληξιαρχική πράξη γέννησης
-ΠΗΤ
-Ιατρική βεβαίωση με πραγματική ημερομηνία
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
α. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης : + 1 μήνα
β. Σε περίπτωση τρίδυμης κύησης : + 2 μήνες
γ. Σε περίπτωση 4ου παιδιού και άνω : + 2 μήνες
Κανονική άδεια  κυοφορίας με αποδοχές Άρθρο 52 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του 3801/2009 Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη ειδικής θεραπείας χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας μετά την εξάντληση της αναρρωτικής και μέχρι την έναρξη της άδειας κύησης
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση γιατρού και διευθυντή γυναικολογικής κλινικής ή δημοσίου νοσοκομείου
Εννεάμηνη άδεια  ανατροφής  (270 ημ.) Άρθρο 53 παρ. 2-5 του Υ.Κ. 9 μήνες (270 ημέρες) για ανατροφή παιδιού έως 4 ετών, σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου
Δικαιολογητικά :
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου και  ότι ο σύζυγος δημόσιος υπάλληλος δεν θα κάνει χρήση της άδειας. ( Ο πατέρας εκπ/κός του οποίου η σύζυγος δεν εργάζεται δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής)
α. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης : + 6 μήνες
β. Σε περίπτωση τρίδυμης κύησης : + 6 μήνες  + 6 μήνες
Τρίμηνη άδεια (90 ημερών) Άρθρο 53 παρ.1  του Υ.Κ. τελευταίο εδάφιο Σε περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού μπορεί να χορηγηθεί:
α)Αμέσως μετά την άδεια λοχείας ή
β)Αμέσως μετά την άδεια ανατροφής ή
γ)Με την έναρξη του σχολικού έτους
-Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί έως τη συμπλήρωση  του 6ου έτους της ηλικίας του τέκνου
– Η αίτηση για την χορήγηση της άδειας θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της.
* Αποτελεί μέρος της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου (έως 3 έτη)*
Μειωμένο  ωράριο Άρθρο 53 του Υ.Κ. παρ.2 και άρθρο 13 παρ.8 του Ν. 1566/1985 Εάν δεν κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής μπορεί να επιλέξει την μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρεςτην εβδομάδα με παράλληλη απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες, εφόσον το παιδί είναι ηλικίας έως 2 ετών.
Άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης Άρθρο 53 παρ. 6 του Υ.Κ. -Έως 4 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν : 1 παιδί
-Έως 5 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν : 2 ή περισσότερα παιδιά και παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα
-Έως 6 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν : 2 παιδιά και παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα
Άδεια εξετάσεων Άρθρο 60 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.4210/2013 Στους εκπαιδευτικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές  προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί χορηγείται 10 ημέρες άδεια εξετάσεων. Όσοι επίσης συμμετέχουν σε προγράμματα μεταπτυχιακού ανοικτού πανεπιστημίου, ασχέτως εάν οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το Σαββατοκύριακο.
Δικαιούχοι και αυτοί  που παρουσιάζουν μεταπτυχιακή εργασία ή εκπονούν διδακτορική διατριβή
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης από την σχολή
Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους Άρθρο 59 του Υ.Κ. Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης
Άδεια Αιρετών ΟΤΑ Άρθρα 93, 182, 183 του Ν. 3852/2010
Άρθρο 58 του Ν.3966/2011
Άρθρο 7 του Ν.4071/2012
Ανάλογα με το αξίωμά τους χορηγείται ειδική άδεια ή απαλλαγή για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους.
Άδειες Συνδικαλιστικές Άρθρα 17, 18 του Ν. 1264/1982
Άρθρο 6 του Ν.2224/1994
Άρθρο 11 του Ν.2336/1995
Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
-Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα άδεια έως 3 ημέρες το μήνα εάν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500.
-Έως 5 ημέρες το μήνα  εάν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.
Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
-Στον πρόεδρο έως 15 ημέρες το μήνα  εάν τα μέλη του είναι λιγότερα από 1500 και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 1500.
-Στον γενικό γραμματέα έως 15 ημέρες το μήνα εάν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 10.000.
-Στον αντιπρόεδρο και ταμία έως 15 ημέρες το μήνα.
-Στα μέλη έως 9 ημέρες το μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μελών.
Αναρρωτική άδεια Άρθρα 54, 55, 56 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκαν από τον Ν. 4210/2013 ΦΕΚ 254 Α΄ Βραχυχρόνιες αναρρωτικές
– Έως 8 ημέρες με γνωμάτευση γιατρού (κατά ημερολογιακό έτος).
– 2 ημέρες  εκ των οποίων με υπεύθυνη  δήλωση αλλά όχι συνεχόμενη.
– Πέραν των 8 ημερών κατ? έτος ο υπάλληλος προσέρχεται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
ΕΚΤΟΣ
Α. Νοσηλεία 7 ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο και γνωμάτευση Δ/ντη Δημόσιου Νοσοκομείου.
Β. Χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.
SOS   –   ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
-Δεν παραπέμπεται ο υπάλληλος, (μετά από αργία ή πριν ή ενδιάμεσα) στην Υγειονομική Επιτροπή. Εφόσον παραπέμπεται στην Υγειονομική Επιτροπή η ιατρική γνωμάτευση πρέπει να είναι η πρωτότυπη.
-Δικαιούται τόσους μήνες όσα είναι τα έτη υπηρεσίας του αφαιρούμενης της αναρρωτικής άδειας που έχει λάβει την τελευταία πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή  δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.
Άδειες άνευ αποδοχών Οι αιτήσεις υποβάλλονται τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ Άρθρα 51, 53 του Υ.Κ.Άρθρο 16 περ. Ε του Ν.1566/1985 Α. Έως 1 μήνα ,μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγείται από τον Δ/ντή εκπαίδευσης χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.
Β. Έως 3 έτη συνολικά χορηγείται από τον Περιφερειακό Δ/ντή ύστερα από γνωμοδότηση του  ΑΠΥΣΠΕ.
Γ. Έως 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 έτη σε εκπ/κό που αποδέχεται θέση σε Ευρωπαϊκή ένωση χορηγείται από το ΑΠΥΣΠΕ.
Δ. Έως 6 έτη συνεχώς ή τμηματικώς, εκπαιδευτικός του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε Ελληνική Υπηρεσία του Δημοσίου χορηγείται από το ΑΠΥΣΠΕ.
Άδειες άνευ αποδοχών για  ανατροφή τέκνου Άρθρο 51 παρ.2  του Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011 Στους γονείς εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών έως 3 έτη, υποχρεωτικά και χωρίς γνώμη  υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού έως και 6 ετών, χορηγείται από τον Δ/ντη εκπαίδευσης
Η άδεια χορηγείται συνεχόμενα και όχι  τμηματικά μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους
Τετράμηνη άδεια  άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 2 μήνες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της άδειας Άρθρο 50 του Ν.4075/2012 Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4144/2013 Για ανατροφή παιδιού έως 6 ετών χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί σε :
Α. Συνεχές διάστημα (4 μήνες)
Β. Τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη.
Με σχετική αίτηση θα πρέπει να διευκρινίζεται η επιθυμητή έναρξη και λήξη της.
Χορηγείται από τον Δ/ντη εκπαίδευσης
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κανονική   Άδεια Άρθρο 20 παρ. 8  του Π.Δ. 410/1988 Έως 10 εργάσιμες ημέρες για λόγους εξαιρετικής ανάγκης (Δεν απαιτείται προϋπηρεσία)
Ειδική  Άδεια  Γάμου ? θανάτου Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2001 άρθρο 10 και  ετών 2002-2003 άρθρο 9 Σε περίπτωση γάμου : 5 εργάσιμες ημέρες
Σε περίπτωση θανάτου : 2 εργάσιμες ημέρες(αμέσως μετά το γεγονός)
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γάμου – θανάτου
Άδεια για γέννηση τέκνου Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2001  Άρθρο 10 Χορηγείται στον πατέρα αναπληρωτή 2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Άδεια Αιμοδοσίας ΔΙΔΑΔ/Φ.53/214/168 97, 20784/16-11-1994 2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας είτε συνεχόμενα, είτε οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα της σύμβασης.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση αιμοληψίας
Άδεια εξετάσεων Άρθρο 26 του Π.Δ. 410/88 14 εργάσιμες ημέρες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές ή εκπονούν διδακτορική διατριβή.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης από την σχολή
Άδεια για μεταγγίσεις αίματος Άρθρο 21 του Π.Δ. 410/88 11 ημέρες με αποδοχές
11 ημέρες χωρίς αποδοχές
ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 22 εργάσιμες ημέρες
Όταν :
Α. Χρήζουν περιοδική νοσηλεία
Β. Μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
Οι ίδιοι ή τα τέκνα τους.
Δικαιολογητικά : Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
 Διευκολύνσεις εκπαιδευτικών με οικογενειακές υποχρεώσεις
Άδεια σχολικής επίδοσης
Μειωμένο ωράριο
Άρθρο 9 του Ν.1483/84
Άρθρο 6 του Π.Δ. 193/88
Άρθρο 13 παρ. 8 του Ν.1566/85 ,άρθρο 13 παρ. 45 περίπτωση γ του Ν.3149/2003
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν παιδιά ηλικίας έως 16 ετών χορηγείται άδεια για σχολική επίδοση έως 4 ημέρες ανά σύμβαση.
Δικαιολογητικά: Βεβαίωση παρουσίασης στο σχολείο 2 ώρες την εβδομάδα και απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες.
Κύησης
Λοχείας
Άρθρο 11 του Ν.2874/2000 56 ημέρες πριν (8 εβδομάδες)
63 ημέρες μετά (9 εβδομάδες)
Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
Άδειες συνδικαλιστικές
Άρθρο 17 και 18 παρ.1 δεύτερο εδάφιο του Ν. 1264/1982
Άρθρο 6 του Ν.2224/1994
Άρθρο 11 του Ν.2336/1995
Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
Τετράμηνη άδεια άνευ αποδοχών
(για ανατροφή παιδιού)
Άρθρο 50 του Ν.4075/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4144/2013 Για ανατροφή παιδιού έως 6 ετών χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου
Μπορεί να χορηγηθεί σε:
Α. Συνεχές διάστημα (4 μήνες)
Β. Τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
Οι εκπαιδευτικοί να έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο δηλαδή 12 μήνες συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας .
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Άδεια Αναρρωτική Άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα και άρθρο  11  του Ν.2874/2000 Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους15 ημέρες με αποδοχές.
Χορηγείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Μετά την εξάντληση των 15 ημερών και για σπουδαίο λόγο έχουν δικαίωμα να λάβουν αναρρωτική άδεια χωρίς αξίωση καταβολής αποδοχών.
Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους Υπ. αρ. 51190/Ε1/27.03.2015 έγγραφο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αναλυτικά παρακάτω ποιος χορηγεί τις άδειες των εκπαιδευτικών

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

 • Κανονική άδεια
 • Ειδική άδεια γάμου – θανάτου
 • Ειδική άδεια για γέννηση τέκνου (σε άντρες εκπαιδευτικούς)
 • Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
 • Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη
 • Ειδική άδεια νοσήματος (22 ημερών)
 • Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)
 • Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)
 • Ειδική άδεια αναπηρίας
 • Ειδική άδεια αιμοδοσίας
 • Άδεια ασθένειας τέκνων
 • Άδεια γονική για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου
 • Αναρρωτική άδεια
 • Άδεια εξετάσεων
 • Άδεια υπερεργασίας (για επιτηρητές στο ΚΠγ)

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  χορηγεί:

 • Άδεια κύησης
 • Άδεια λοχείας
 • Κανονική άδεια κυοφορίας
 • Άδεια 3μηνη (για ανατροφή 3ου παιδιού)
 • Άδεια 9μηνη ανατροφής ή μειωμένο ωράριο
 • Άδεια 6μηνη ανατροφής (για γέννηση δίδυμων, τρίδυμων κ.τ.λ.)
 • Άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους
 • Άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
 • Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
 • Άδεια συνδικαλιστική
 • Άδεια άνευ αποδοχών (έως 1 μήνα)
 • Άδεια αθλητική
 • Άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας

Το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. χορηγεί:

 • Άδεια άνευ αποδοχών > 1 μήνα (όχι για ανατροφή τέκνου)

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

 • Κανονική άδεια
 • Άδεια γάμου – θανάτου
 • Άδεια για γέννηση τέκνου (σε άντρες εκπαιδευτικούς)
 • Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
 • Άδεια για συμμετοχή σε δίκη
 • Κανονική άδεια για μεταγγίσεις αίματος (22 ημερών)
 • Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)
 • Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)
 • Άδεια αναπηρίας
 • Άδεια αιμοδοσίας
 • Άδεια γονική για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου
 • Αναρρωτική άδεια
 • Άδεια φοιτητική – εξετάσεων
 • Άδεια υπερεργασίας (για επιτηρητές στο ΚΠγ)

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  χορηγεί:

 • Άδεια κύησης
 • Άδεια λοχείας
 • Μειωμένο ωράριο για ανατροφής τέκνου έως 2 ετών
 • Άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους
 • Άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
 • Άδεια 4μηνη άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
 • Άδεια συνδικαλιστική
 • Άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας

ΑΔΕΙΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

 • Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)
 • Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)
 • Αναρρωτική άδεια

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  χορηγεί:

 • Άδεια κύησης
 • Άδεια λοχείας
 • Άδεια 4μηνη άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου